لینک کلاس های تابستانه مرور دروس

درصورت بروز مشکل در برقراری ارتباط با کلاس ها

پایه های اول تا سوم با شماره های 44257349  و  44224317
و پایه های چهارم و پنجم با شماره های 44226100 و  44236812
تماس حاصل فرمایید تا همکاران شما را راهنمایی نمایند.


پایه اول

اول الف - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/aval1


اول ب -

https://event.alocom.co/class/javidschool/aval2


اول ج - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/aval3


اول د - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/aval4


پایه دوم

دوم الف - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/dovom1


دوم ب - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/dovom2


دوم ج - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/dovom3


پایه سوم

سوم الف - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/sevom1


سوم ب - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/sevom2


سوم ج - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/sevom3


پایه چهارم

چهارم الف - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/chaharom1


چهارم ب - 

https://event.alocom.co/class/javidschool/chaharom2


پایه پنجم

پنجم الف

https://event.alocom.co/class/javidschool/panjom1


پنجم ب 

https://event.alocom.co/class/javidschool/panjom2


پنجم ج 

https://event.alocom.co/class/javidschool/panjom3