اردوی علمی تفریحی بازدید از شرکت میهن با کسب مجوز‌های قانونی از اداره آموزش و پرورش برای کلیه پایه ها طی ۵ روز، از هفته آخر مهر ماه تا نیمه اول آبان ماه برگزار گردید.