اهدا هدایا به تمامی همکاران گرامی با حضور اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان