اجرای آقای محمدحسن ناصری در گروه سرود عاشقان ولایت
و پخش از رس
انه ملی به مناسبت عید سعید مبعث