دانش آموزان انجمن ادبی جاوید در مسابقات مشاعره منطقه 2 همراه معلم محترم سرکار خانم جعفری