شرکت دانش آموزان تلاشگر جاوید در مسابقات شنا منطقه 2 شهر تهران

کسب چندین مقام دومی و سومی در رشته های مختلف شنا  

و مقام سوم مشترک تیمی منطقه ۲

و راهیابی چندین دانش آموز مدرسه جاوید به تیم منتخب منطقه ۲