این کارگاه با حضور جناب آقای دکتر محمد زندخانه شهری ، مدرس دانشگاه  و دارای دکتری تخصصی مدیریت کسب و کار برای مدیران و معلمان مدارس منطقه 2 و بطور مجزا برای همکاران مدرسه جاوید در محل دبستان جاوید برگزار شد.