اجرای مانور زلزله همزمان با اجرای سراسری مانور در کشور

در 8 آذرماه